ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De volgende leverings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle levering- en verkoopcontracten, waarbij Web-start.nl of webstartinternet.com (hierna te noemen: "Web-start") als verkoper en leverancier optreedt. Voorwaarden en bedingingen die door kopers, c.q. afnemers (hierna gezamenlijk 'kopers") worden ingebracht worden zonder schriftelijke goedkeuring van Web-start niet door Web-start aanvaard en zijn daardoor niet van toepassing op de verkoop c.q levering.
 2. Offertes door Web-start uitgebracht zijn gedurende vier weken na dagtekening geldig. Deze geldigheidstermijn wordt met een zelfde termijn vernieuwd indien Web-start veranderingen in de offerte aanbrengt. De originele offerte uitgebracht door Web-start vervalt indien kopers veranderingen verlangen.
 3. Leveringstermijnen zijn niet definitief. Redelijke afwijkingen van de vermelde leveringstermijn worden door de koper uitdrukkelijk aanvaard. "Acts of God" en andere niet onder de controle van Web-start zijnde omstandigheden ontheffen de koper niet van de verplichting het aangegane contract met Web-start na te komen. Indien levering door Web-start afhankelijk is van instructies, van welke aard dan ook, van de koper dan kan eventuele schade geleden door overschrijding van de leveringstermijn, die veroorzaakt worden door nalatigheid, onvolledigheid en/of onzorgvuldigheid van de koper niet op Web-start verhaald worden. In zulke omstandigheden blijft de koper verantwoordelijk voor volledige nakoming van zijn verplichtingen onder het met Web-start aangegane contract. Eventuele financiële schade door Web-start geleden vanwege kopers nalatigheid, onvolledigheid, en/of onzorgvuldigheid wordt ten laste gebracht van de koper. Vergoeding van die schade is direct na het ontstaan daarvan opeisbaar.
 4. Zolang de koper niet voor de geleverde goederen en/of diensten heeft betaald, blijven deze het eigendom van Web-start onverminderd de verantwoordelijkheid van de koper voor schade die veroorzaakt wordt door de koper feitelijk te handelen na afname van de goederen en/of diensten door de koper. Aan koper geleverde, maar door koper nog niet betaalde goederen en/of diensten kunnen niet door koper doorverkocht worden aan derden zonder dat koper Web-start's eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk schriftelijk meldt aan derden. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook in die gevallen waar de koper surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement is geraakt.
 5. Klachten betreffende geleverde goederen en/of diensten moeten binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen en/of diensten aan Web-start schriftelijk worden gemeld. Deze termijn van vijf dagen geldt alleen voor nog niet door de koper ver- of bewerkte goederen en/of diensten. Dit recht vervalt onmiddellijk nadat koper een aanvang heeft gemaakt met het ver- of bewerken van de door Web-start geleverde goederen en/of diensten, ook indien de termijn van vijf dagen nog niet is verlopen. Elke bewerking van de goederen en/of diensten door koper of derden ontslaat Web-start van elke verantwoordelijkheid voor het al dan niet functioneren van de geleverde goederen en/of diensten en de schade die daar het gevolg van is. Indien gebreken aan goederen en/of diensten, etc., tijdig aan Web-start gemeld zijn, zal Web-start deze goederen en/of diensten naar Web-start's keuze vervangen dan wel herstellen mits deze goederen en/of diensten binnen 5 werkdagen na melding aan Web-start zijn teruggestuurd.
 6. Goederen en/of diensten worden geleverd aan koper van fabriek. Alle schade die na het verlaten van de fabriek door de goederen en/of diensten, direct of indirect, worden veroorzaakt, zijn voor de rekening van koper.
 7. Indien koper een order wenst te annuleren, kan dit alleen met schriftelijk toestemming van Web-start. Alle kosten verbonden aan het annuleren inclusief Web-start's winstderving, zijn voor rekening van koper. Web-start zal alle redelijke maatregelen treffen om deze kosten zo laag mogelijk te houden.
 8. Betaling van facturen voor geleverde goederen en/of diensten dienen door de koper binnen dertig dagen aan Web-start betaald te worden op de bankrekening welke op de factuur vermeld is, tenzij Web-start schriftelijk toestemming heeft verleend aan een andere betalingswijze. Facturen die na dertig dagen onbetaald blijven worden daarna onmiddellijk belast met een rente van 12% per jaar over het nog uitstaande bedrag over elke dag gedurende welke betaling achterwege blijft, met dien verstande dat het minimale bedrag welke in rekening wordt gebracht voor te late betaling € 125,00 zal zijn per onbetaalde factuur. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
 9. Alle orders en alle daaraan verbonden afspraken gemaakt door medewerkers van Web-start zijn slechts geldig indien ze gevolgd zijn door een schriftelijke orderbevestiging van Web-start aan koper. Alleen schriftelijk vastgelegde orderbevestiging en afspraken, ondertekend door een bevoegde medewerker van Web-start, zijn bindend voor Web-start.
  Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 10. Geschillen voortvloeiend uit koop- en leveringscontracten tussen Web-start en koper worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van Web-start. Niettemin heeft Web-start het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Op elke overeenkomst tussen Web-start en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.